ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR EN DIENSTEN

VOORWOORD

De site www.co-oking.be wordt beheerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam « Co-oking », met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizer Karellaan 49, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0553 484 275, met als missie om een coworkingruimte in de hoedanigheid van een gedeeld kookatelier ter beschikking te stellen van bedrijven of particulieren, net als verschillende aanvullende diensten, zoals voorgesteld op hun website.

ARTIKEL 1 – ONDERWERP – TOEPASSING VAN DE ALGEMENE SERVICEVOORWAARDEN – AFDWINGBAARHEID – WIJZIGINGEN

1.1. Dit document heeft als doel om de Algemene Voorwaarden voor verhuur en diensten van Co-oking te bepalen.

1.2. De onderhavige Algemene Voorwaarden voor verhuur en diensten zijn van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld door Co-oking,  in het geval van diensten voorgesteld door Co-oking. Ze zijn van toepassing vanaf 1 januari 2018 en vervangen de voorgaande Algemene Voorwaarden voor verhuur en diensten. Ze zijn beschikbaar op de volgende website : http ://www.co-oking.be en kunnen gedownload worden in pdf-formaat.

Bijgevolg veronderstelt het gebruik van de website evenals het afsluiten van een dienstencontract met Co-oking, onder welke hoedanigheid dan ook, de volledige en complete aanvaarding van de Klant, wie deze ook mag zijn (bedrijf of consument), evenals zijn begrip van deze Algemene Voorwaarden voor verhuur en diensten, inclusief het feit dat de vermelde Algemene Voorwaarden boven eender welke andere Algemene Huurvoorwaarden en Diensten primeren die de Klant zou kunnen inroepen.

1.3. Het feit dat Co-oking zich op een bepaald moment niet beroept op enige bepaling van deze Algemene Huurvoorwaarden en Diensten kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand voor het later laten gelden van de betreffende bepalingen.

1.4. De contractuele informatie wordt voorgesteld in de taal beschikbaar op de website van Co-oking. Door het afsluiten van een dienstencontract via het internetadres http ://www.co-oking.be, wordt de Klant geacht deze Algemene Voorwaarden voor verhuur en diensten gelezen en aanvaard te hebben.

1.5. Co-oking behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden voor verhuur en diensten periodiek, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, bijvoorbeeld om ze aan te passen aan legislatieve of reglementaire wijzigingen, of om de aangeboden functionaliteiten aan te passen.

1.6. De klant dient deze Algemene Voorwaarden voor verhuur en diensten regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van aangebrachte wijzigingen. De Klant wordt verondersteld om deze wijzigingen gelezen, aanvaard en begrepen te hebben door de voortzetting van het servicecontract of eender welke andere bestelling van diensten die werd geplaatst nadat de wijziging werd aangebracht.

ARTIKEL 2 – DIENSTENAANBOD

2.1. Co-oking heeft een concept van professioneel keukenlaboratorium ontwikkeld dat erin bestaan om kookruimtes ter beschikking van professionelen of particulieren te stellen, gelijktijdig of niet, uitgerust met :

 • productiemateriaal (voorbehandeling/koken/ afkoeling) ;
 • apparatuur voor droge en koude opslag ;
 • kookgerei (de precieze lijst van beschikbare apparatuur is beschikbaar op http ://www.co-oking.be) ;
 • schoonmaak- en ontsmettingsproducten en producten ter controle van hun effectiviteit.

2.2. Co-oking behoudt het beheer en de controle van deze kookruimtes na hun gebruik.

2.3. Deze ruimte bevindt zich in het Kmo-park NEWTON, gelegen te 1070 Brussel, Henri Joseph Genessestraat 34, of op elke andere plaats aangeduid door Co-oking in het reservatieformulier dat online dient ingevuld te worden.

2.4. In geen geval geeft Co-oking een reëel recht op deze ruimte. Haar terbeschikkingstelling betreft geen onderverhuring, waardoor de Klant van de commerciële eigendom kan genieten, en dus de toepassing van de wetgeving inzake verhuur van commerciële panden kan vorderen ; noch een contract van collectieve domiciliëring wat hem machtigt om de hoofdzetel van zijn commerciële activiteit te vestigen.

2.5. Enkel een duidelijke offerte geadresseerd door Co-oking  aan een welbepaalde klant verbindt Co-oking voor de duur van het voorstel, te dateren vanaf de verzending van het aanbod.

2.6. Elke bestelling die door een Klant of een ordergever wordt gericht aan Co-oking vormt een aanbod van de Klant tot contract, volgens de bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden. Het contract wordt afgesloten door de schriftelijke bevestiging, indien nodig elektronisch, van de bestelling van de klant door Co-oking.

2.7. De bestellingen kunnen doorgegeven worden aan Co-oking via alle communicatiemiddelen. Echter behoudt Co-oking zich de mogelijkheid om van de klant een ondertekend schrijven te eisen.

2.8. Elke bestelling is persoonlijk voor de Klant en kan niet worden overgedragen zonder het akkoord van Co-oking.

ARTIKEL 3 – HERROEPINGSRECHT

Het artikel VI, 47 uit het Wetboek Economisch Recht vermeldt een herroepingsrecht ten voordele van de klant. Echter, artikel VI,53, 12° verduidelijkt dat “De consument het herroepingsrecht waarin artikel VI.47 voorziet niet kan uitoefenen voor : 12° de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien”, wat het geval is in het kader van kookruimtes die ter beschikking van Klanten worden gesteld.

ARTIKEL 4 – KLANTVEREISTEN

4.1. De reservatie van de kookruimte wordt toegekend op basis van een inschatting van de professionele en persoonlijke capaciteiten van de Klant, afhankelijk van het feit of hij een professional of een particulier is.

4.2. Deze inschatting baseert zich onder meer op het beheersen van het gebruik van de apparaten en materialen die ter zijner beschikking worden gesteld, het beheersen van bereidingsprocessen van de producten, op de inachtname van de reglementaire eisen inzake voedselveiligheid en brandpreventie en op het respect van de netheid van de teruggegeven ruimtes na gebruik dat Co-oking zich het recht voorbehoudt om te controleren tijdens elk gebruik.

Als dusdanig is de professionele klant verplicht om een systeem in te stellen voor autocontrole, van opspoorbaarheid en van verplichte vermeldingen conform de geldende regelgeving waarover hij de informatie kan vinden in de gids voor autocontrole van zijn activiteitensector. Het naleven van deze vereisten is een essentiële voorwaarden voor de toelating om de ruimte te gebruiken, zodat Co-oking zich expliciet het recht voorbehoudt om, ingeval van niet-naleving, elke latere terbeschikkingstelling van de kookruimtes op te schorten of te weigeren. Vooral inzake voedselveiligheid behoudt Co-oking zich het recht voor om alle noodzakelijke maatregelen te treffen indien zou blijken dat niet-naleving van de regelgeving ander klanten of het imago van Co-oking zou kunnen schaden.

4.3. De klant erkent uitdrukkelijk dat de aangeboden diensten een actieve en regelmatige samenwerking van zijn kant vereisen en afhankelijk zijn van factoren die geen verband houden met Co-oking, zoals onder andere zijn culinaire vaardigheden, organisatie, de kwalificatie van zijn personeel, zodat Co-oking niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het behaalde resultaat.

ARTIKEL 5 – RESERVATIE

5.1. Voorafgaand aan elke reservatie van een keukenruimte dient de klant zich te identificeren op de website http ://www.co-oking.be door, zoals aangegeven, een formulier in te vullen dat de nodige informatie bevat voor zijn identificatie als professioneel of particulier, zijn klantnummer, zijn ondernemingsnummer en zijn FAVV-toelatingsnummer indien mogelijk, zijn paswoord en zijn volledige facturatiegegevens. Achteraf kan steeds aanvullende informatie gevraagd worden om de kwaliteit en de veiligheid van de transactie te garanderen.

5.2. Wanneer het formulier ingevuld is, kan de Klant een bezettingsperiode van de ruimte kiezen en de uurcredits kopen om een werkpost in het atelier te gebruiken. De klant valideert zijn bestelling definitief door het vakje “ik heb de Algemene Voorwaarden gelezen en ik ga hiermee akkoord” aan te vinken en door te klikken op de knop “bestelling met betaalverplichting”. Een overzicht van de bestelling en de totaalprijs uitgedrukt in credits zullen aan de klant worden doorgegeven ; tijdens deze stap kan de Klant deze informatie nog wijzigen.

5.3. Na de betaling van de bestelling kan de Klant het uur of de uren reserveren die voor hem passen in de online toegankelijke kalender. Eens de reservatie van de uren werd uitgevoerd, wordt een overzicht van de reservatie en de totale kostprijs in aantal credits gecommuniceerd aan de Klant.

5.4. De reservatie wordt nadien onmiddellijk geregistreerd en een reservatiereferentie verschijnt op het scherm. De precontractuele informatie vormt het onderwerp van een bevestigingse-mail die voor de klant het bewijs is van de datum en de duur van de reservatie, net als de inhoud van de geleverde diensten ; van de totaalprijs inclusief BTW en van de betalingsmodaliteiten.

5.5. Co-oking heeft het recht om elke reservatie te weigeren :

 • Uitgevoerd door een klant die niet voldoende professionele garanties bood die vereist zijn tijdens de voorgaande reservatie ;
 • Uitgevoerd door een klant met wie een geschil zou bestaan over de betaling van de reservatie, het gebruik of het teruggeven van de kookruimte ;
 • Uitgevoerd in overtreding van deze Algemene Voorwaarden voor verhuur en diensten.

5.6. Algemeen wordt uitdrukkelijk overeengekomen tussen Co-oking en de Klant dat e-mails of sms bewijskracht hebben tussen de partijen, net als de automatische registratiesystemen die gebruikt worden door de website van Co-oking.

ARTIKEL 6 – VOORWAARDEN VOOR TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE KOOKRUIMTE

6.1. De kookruimte wordt beheerd door een keukenbeheerder die, tijdens het eerste gebruik, elke nieuwe Klant zal begeleiden en verslag zal uitbrengen over zijn professionele en persoonlijke capaciteiten.

6.2. De kookruimte wordt ter beschikking gesteld in uitstekende staat van netheid, ontsmet conform de regelgeving inzake hygiëne en voorzien van alle benodigdheden, productie- en stockagematerialen die gecontroleerd zijn op een goede staat van werking.

6.3. Voor het eerste gebruik wordt een demonstratie van het materiaal uitgevoerd. Tijdens de hele duur van de bezetting van de kookruimte dient elk gebroken of gestolen materiaal vervangen of terugbetaald te worden ter waarde van de vervangingsprijs.

RTIKEL 7 – GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE RUIMTE

7.1. De Klant verbindt zich ertoe om de werkruimte te gebruiken voor bereiding van culinaire producten of voor evenementen in het kader van de activiteit vermeld op de website van Co-oking tijdens de reservatie.

7.2. De Klant verbindt zich ertoe om de werkruimte « als goede huisvader » te gebruiken en het doel en de gebruikshandleiding die hem werd overhandigd tijdens het eerste gebruik te volgen. In die hoedanigheid verbindt hij zich ertoe om zorg te dragen voor de werkruimtes en voor het productie- en stockagemateriaal dat hij gebruikt. Dit houdt in dat zijn verantwoordelijkheid kan worden ingeroepen in geval van breuk door zijn toedoen, door het toedoen van zijn personeel, klanten of personen die hem vergezellen.

7.3. De Klant heeft de verantwoordelijkheid over het klein materiaal en de keukenbenodigdheden die in een inventaris zijn opgenomen en verbindt er zich toe om deze normaal te gebruiken en terug te bezorgen in goede staat aan het einde van de bezetting, op straffe van betaling van de waarde van de vervanging van gebroken of verloren materiaal aan Co-oking.

7.4. In elk geval waakt de Klant erover om onmiddellijk de beheerder en/of Co-oking op de hoogte te brengen van de aard, het belang en de omstandigheden van breuk of verdwijning, zodat er zo snel mogelijk kan overgegaan worden tot vervanging of eventuele reparatie van deze apparatuur, indien nodig op kosten van de klant.

7.5. De klant dient niets te ondernemen dat het gebruik van de gedeelde werkruimtes met de andere gebruikers kan storen, noch overlast, genotsverstoring of eender welke schade creëren, noch zich toegang verschaffen tot of binnendringen in de individuele stockageruimtes die ter beschikking van andere gebruikers gesteld worden, noch zich deze of hun inhoud toe-eigenen.

7.6. De Klant verbindt zich eveneens tot het schoonmaken volgens de instructies in het onderhoudsplan die zijn geplaatst of achtergelaten in de keuken en alleen met de schoonmaak- en desinfectieproducten die ter plaatse beschikbaar zijn.

7.7. In het geval dat de kookruimtes niet in dezelfde staat van netheid worden achtergelaten dan de staat waarin de Klant de ruimtes in bezit heeft genomen, worden automatisch twee credits van zijn account afgetrokken per schoonmaakuur nodig geacht door Co-oking om de kookruimte te reinigen. Bij de tweede verwittiging dient de Klant een bedrag van 75.00 euro te betalen bovenop de schoonmaakkosten. Bij de derde verwittiging wordt de toegang tot de kookruimte beëindigd zonder dat enige vergoeding betaald wordt aan de Klant, waarbij deze derde verwittiging een zware fout van zij kant betreft.

7.8. De Klant is verplicht om deze verplichtingen te laten respecteren door elke derde die hem vergezelt en zal beschouwd worden als enige verantwoordelijke tegenover Co-oking in geval van overtreding van voormelde bepalingen.

ARTIKEL 8 – GELDIGHEIDSDUUR VAN DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE RUIMTE

8.1. De ter beschikking gestelde kookruimte is toegankelijk volgens de openingsuren die vermeld worden op de website http ://www.co-oking.be en volgens de beschikbare uren zoals die door de klant kunnen geselecteerd worden om daarna te reserveren.

8.2. Elke reserveringsaanvraag buiten deze uren dient zo snel mogelijk onderzocht te worden door Co-oking zonder dat de weigering of de vertraging van het gegeven antwoord de verantwoordelijkheid van Co-oking kan impliceren. Bovendien kan een prijsverhoging toegepast worden voor het gebruik van de ruimte buiten de initieel voorziene uren.

8.3. Elke verlengingsaanvraag van de reservering dient zo snel mogelijk onderzocht te worden door Co-oking voor zover de Klant deze vraag schriftelijk heeft gesteld voor het einde van de reservering. Co-oking behoudt zich de mogelijkheid om zich te verzetten tegen deze vraag zonder daarvoor verantwoordelijk te kunnen worden gesteld.

8.4. In geval van verlet na de reservering, voor enige welke reden, verbindt Co-oking zich ertoe om schriftelijk te verwittigen zodat de Klant zijn cliënteel, zijn personeel of elke andere persoon die hem vergezelt kan informeren.

ARTIKEL 9 – VIDEOBEWAKING

9.1. Om de beveiliging en de controle van de ruimte te verzekeren, zijn de kookruimtes uitgerust met een videobewakingssysteem dat geplaatst werd conform de bepalingen van de wet van 21 maart 2007 betreffende de installatie en het gebruik van veiligheidscamera’s.

9.2. Een pictogram, conform het koninklijk besluit van 10 februari 2008 dat de manier bepaalt om de aanwezigheid van camerabewaking te signaleren, is zichtbaar bevestigd aan de ingang van de ruimte, zodat het enige feit dat de Klant de ruimtes van Co-oking binnenkomt, gelijkstaat met voorafgaande toestemming van zijn kant om gefilmd te worden.

9.3. Het pictogram vermeldt de naam en de contactgegevens van de verantwoordelijke van de verwerking van de gefilmde content, zodat de Klant alle rechten kan uitoefenen die verband houden met de bescherming van de privacy inzake het behandelen van persoonlijke gegevens (inzagerecht van opnames, het wissen van de beelden binnen de wettelijke termijnen controleren, …) ;

9.4. Hiertoe wordt door Co-oking duidelijk aangegeven dat het bekijken van de beelden in realtime enkel is toegestaan om een onmiddellijke interventie mogelijk te maken in geval van inbreuk, schade of aantasting van de publieke orde. De beeldopname is enkel toegestaan als ze pertinent is als bewijslast voor schadelijke feiten of vaststellingen van inbreuken, of als het hierdoor mogelijk is om een dader, een getuige of een slachtoffer van een inbreuk te identificeren.

ARTIKEL 10 – PRIJS

10.1. De diensten worden geleverd aan de geldende tarieven op het moment van de bestelling, zoals opgelijst in de tarieven van Co-oking op de website http ://www.co-oking.be of in specifieke marktomstandigheden, meegedeeld in de offertebevestiging van Co-oking betreffende de dienstverlening die tussen de partijen werd afgesproken en aanvaard.

10.2. De prijzen zijn aangeduid onder het label « credits’ et de account van de Klant vermeldt het aantal nog beschikbare credits.

10.3. De prijs komt overeen met de toegangsprijs tot een werkpost en zijn gebruik in de kookruimte, uitgerust voor maximaal twee personen.

Deze prijs varieert volgens de duur van de bezetting en van het aantal gebruikers, zodat elke toegangsaanvraag voor een bijkomende gebruiker boven de maximaal twee gebruikers automatisch de toepassing van de prijs voor de huur van een tweede werkpost met zich meebrengt.

De specifieke diensten die eventueel overeengekomen zijn op aanvraag tijdens het afsluiten van het contract zijn het voorwerp van een offerte die per mail wordt bezorgd, alsook van een aparte facturatie.

10.4. Behalve uitdrukkelijke en schriftelijke tegenvermelding door Co-oking zijn onze prijzen vermeld in euro.

10.5. Al onze prijzen zijn inclusief BTW en taksen, rechten of andere onrechtstreekse bijdragen die te voldoen zijn volgens de Belgische of de buitenlandse wetgeving.

10.6. Elke dienstenwijziging die aangevraagd werd door de Klant na de afsluiting van het contract zal uitsluitend uitgevoerd worden door Co-oking na akkoord van de partijen over de bijkomende kosten ten laste van deze wijziging. Bij gebrek aan een akkoord inzake deze prijswijziging zal de bestelling uitgevoerd worden conform de initieel afgesproken voorwaarden.

ARTIKEL 11 – GELDIGHEID VAN DE PACKS EN ABONNEMENTEN

11.1. De geldigheid van een pack bedraagt drie (3) maanden. De klant moet al zijn credits opgebruikt hebben en zijn reservaties gemaakt hebben binnen de drie (3) maanden na aankoop van het pack. Als er credits op zijn actief overblijven aan het einde van de periode van drie (3) maanden, zal zijn account automatisch op 0 worden gezet, wat het verlies van de ongebruikte credits met zich meebrengt.

11.2. De verbintenisduur voor een abonnement bedraagt minimaal zes (6) maanden. De reservering van een werkblad is verplicht. Elke niet-vernieuwing van een abonnement vereist de melding aan Co-oking met inachtname van een opzegperiode van twee (2) maanden.

ARTIKEL 12 – GARANTIE VAN DE PRODUCTEN – VERZEKERINGEN ONDERSCHREVEN DOOR DE KLANT

12.1. Co-oking kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor de niet-naleving van de reglementering inzake hygiëne en meer bepaald op vlak van verplichte vermelding, autocontrole, opspoorbaarheid van voedingsmiddelen en hun bereiding waar de professionele Klant aan is gehouden binnen zijn activiteitendomein.

12.2. In het algemeen, indien het niet naleven van de goede praktijken inzake hygiëne Co-oking zou schaden, zal de Klant gehouden worden aan het herstellen van de totaliteit van de geleden schade door Co-oking.

12.3. De Klant-consument wordt verantwoordelijk gehouden voor de schade aan het materiaal en neemt de reparatiekosten van vermeld materiaal ten zijnen laste ter waarde van hun vervanging.

12.4. De professionele Klant zal gedurende de hele looptijd van het contract moeten kunnen bewijzen dat hij een verzekeringspolis heeft afgesloten die zijn burgerlijke en professionele aansprakelijkheid dekt voor alle risico’s die de uitoefening van zijn activiteit met zich meebrengt, als garantie voor zijn goederen en de goederen die hem werden toevertrouwd en om de risico’s voor schade aan derden te dekken.

12.5. Deze verzekering zal minstens volgende zaken dekken :

 • de volgende risico’s : brand, ontploffing, diefstal, blikseminslag, glasbreuk en waterschade ;
 • alle aanspraken van derden die het gevolg zijn van zijn activiteit en ook alle lichamelijke, materiële en immateriële schade ;

 

In geval van schade dient de verzekeringsfranchise voor het gebouw (610,00 euro) te worden betaald door de Klant die verantwoordelijk is voor de schade.

12.6. De Klant dient Co-oking te vergoeden in geval van klacht, bezwaren, beschadigingen, verliezen die zouden kunnen voorkomen in geval van verwondingen of schade in de werkruimtes waar hij het gebruik van heeft of die door een derde kunnen veroorzaakt worden in het kader van het gebruik van de ruimte.

ARTIKEL 13 – BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

13.1. Co-oking kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor de niet-toepassing van de wettelijke verplichtingen inzake hygiëne. Daarentegen kan Co-oking alle nodige maatregelen nemen indien blijkt dat het niet-naleving van deze bepalingen andere gebruikers kan schaden of het imago van Co-oking schade kan toebrengen : voorbeeld : Co-oking kan goederen van de Klant weggooien indien deze vervallen zijn en de kans bestaat dat zij andere goederen van andere Klanten zouden besmetten.

13.2. Algemeen, indien het niet-respect van de goede praktijken inzake hygiëne schade zou toebrengen aan Co-oking, zal de Klant verplicht worden om de totaliteit van de schade te herstellen.

13.3. Co-oking kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor de sanitaire non-conformiteit van goederen die haar personeel in ontvangst neemt in afwezigheid van de Klant.

13.4. Co-oking kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor gebreken aan Klantzijde inzake de toepassing van de wetgeving in sociaal strafrecht, arbeidsrecht en sociaal recht.

13.5. De gebruikte voedingswaren en grondstoffen en hun verwerking, van de voorafgaande bewerking tot de fabricatie en de verzending van afgewerkte producten vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant.

13.6. Co-oking kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor elk verlies, schade of klacht die voortkomen uit de onmogelijkheid om aan de Klant de diensten te leveren en dit door technische panne of onderhoudswerken aan de site, een geval van overmacht of door derden, of elke andere omstandigheid, onafhankelijk van haar wil zoals een staking, falen van personeel, vertraging, defecten aan het materiaal tijdens de reservatie, het einde van hun recht op het gebouw.

13.7. In geval van overmacht zal Co-oking niet verantwoordelijk gesteld worden van enig verlies van zaken, winst, voorziene inkomsten, schade of verlies, klachten van derden, verlies van opportuniteit op een evenement.

In dat geval verbindt Co-oking zich ertoe, volgens het definitief karakter of niet van de verstoring en zonder dat de Klant aanspraak kan maken op schadevergoedingen of interesten :

 • ofwel om de reservering beëindigen en uit te stellen,
 • ofwel om een andere beschikbare kookruimte voor te stellen,
 • ofwel om het niet-werkende productie- en stockagemateriaal te vervangen of om voor te stellen om ander materiaal van een andere beschikbare ruimte te gebruiken,
 • ofwel een deeloplossing voor te stellen van materiaal en beschikbaar keukengerei indien de Klant hiermee instemt.

13.8. Indien Co-oking wordt aangeduid aansprakelijk zou worden gesteld in geval van niet-nakoming van de uitvoering van haar verplichtingen in hoofde van het contract en ongeacht de aard, de grond en de modaliteiten van de opgenomen actie, wordt er uitdrukkelijk overeengekomen dat Co-oking gehouden wordt aan het herstel van het geheel van de duurtijd van het contract en alle oorzakelijke feiten samen, enkel binnen de limiet van een totaal bedrag van schade en interesten gelijk aan de prijs van betaalde prestaties van de Klant tijdens de laatste maand voorafgaand aan het oorspronkelijk feit van de schade zoals vastgesteld

ARTIKEL 14 – BETALINGSVOORWAARDEN

14.1. De betaling gebeurt met bankkaart of met overschrijving op het moment van aankoop van reserveringscredits van een werkpost op de website http ://co-oking.be

14.2. In het geval van betaling met kaart, kan de Klant in alle veiligheid het type kaart (bankkaart, Visa, Mastercard), het nummer van de bankkaart en de geldigheidsduur van de kaart doorgeven.

14.3. In het geval van een overschrijving dient « de Klant gebruiker » een bewijs van overschrijving te bezorgen aan Co-oking of te wachten tot Co-oking de betaling op haar rekening ontvangt alvorens de credits te bekomen om te reserveren.

14.4 In het geval van een abonnement wordt maandelijks een bestelling naar de Klant gestuurd gedurende de looptijd van het abonnement. De Klant kan deze bestelling betalen per overschrijving of domiciliëring.

14.5. Uitgezonderd uitdrukkelijke schriftelijke tegenvermelding van Co-oking is de betaling contant te betalen, zonder korting.

14.6.  De betalingen moeten worden uitgevoerd conform de voorwaarden vermeld op de facturen.

14.7.  In afwezigheid van speciale voorwaarden overeengekomen tussen de partijen moeten de betalingen uitgevoerd worden binnen de zeven (7) dagen na de uitgiftedatum van de factuur, geadresseerd aan de hoofdzetel van Co-oking en op de bankrekening die vermeld staat op de factuur.

14.8.  Elke gedeeltelijke betaling wordt steeds aangewend als afwikkeling van de oudste schuld.

14.9.  Behalve indien de wet dit niet toelaat, kan Co-oking administratieve kosten en/of interesten aanrekenen voor het versturen van bijkomende facturen, van duplicata, van rappels, van ingebrekestellingen, voor een afbetalingsplan ten gevolge van een vertraging in de betaling of als het voorleggen van een domiciliëring geweigerd wordt door de bank.

 De kost bedraagt 5 EUR voor een verzending per gewone post en 15 EUR voor een aangetekende zending.

14.10. Elk bedrag dat niet op de vervaldag werd betaald is van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving onderworpen aan laattijdigheidsinterest. Indien de Klant een particulier is, rekent Co-oking een laattijdige rente volgens de geldende wettelijke rentevoet.

14.11.  Indien de Klant een onderneming is, rekent Co-oking een laattijdigheidsinterest conform de richtlijn 2ààà/35/CE van het Europees Parlement en van de Raad van 29 juni 2000 inzake de streed tegen de laattijdige betalingen in commerciële transacties.

14.12. Daarnaast is een forfaitaire vergoeding van 10 % van het totale factuurbedrag verschuldigd, met een minimum van 150 euro, voor de administratieve kosten van buitengerechtelijk verhaal, onverminderd het recht van Co-oking om het bestaan en de omvang van een hogere werkelijke schade te bewijzen en de terugbetaling te eisen.

14.13. Indien de Klant nog steeds niet overgaat tot betaling tien (10) dagen na het verzenden van een ingebrekestelling, behoudt Co-oking zich uitdrukkelijk het recht om alle lopende werk te beëindigen of op te schorten. Bovendien kan Co-oking de gerechtelijke stopzetting van het contract eisen, waarbij de factuur integraal verschuldigd blijft.

14.14. Indien tussen partijen werd overeengekomen dat de betaling per mensualiteiten of op het einde gebeurt, maakt de niet-betaling van een overeengekomen termijn dat de totaliteit van de verschuldigde bedragen onmiddellijk kan opgeëist worden, zelfs op termijn.

ARTIKEL 15 – ANNULERINGSVOORWAARDEN

15.1. De Klant kan zijn reservatie ten minste 48u op voorhand annuleren door eenvoudig een e-mail te sturen naar het e-mailadres reservation@co-oking. In dit geval ontvangt de Klant een bevestiging van annulering van zijn reservatie en krijgt hij zijn geld terug.

15.2. Indien de annulering wordt uitgevoerd minder dan 48u voor het uur van reservatie, kunnen de credits niet gerecupereerd worden en wordt de Klant gedebiteerd ter waarde van het aantal credits dat overeenstemt met de reservatie, tenzij de annulering het gevolg is van overmacht gestaafd door een schriftelijk bewijs, zoals ziekte of het overlijden van een naaste. In dit geval zal de Klant eveneens zijn credits terugkrijgen.

ARTIKEL 16 – STOPZETTING WEGENS NALATIGHEID

16.1. Het dienstencontract kan volledig rechtsgeldig worden opgezegd door middel van een aangetekend schrijven en zonder voorafgaande kennisgeving onverminderd het recht om een schadevergoeding voor de geleden schade te vorderen in volgende gevallen :

 • elke handeling die materiële of morele schade kan toebrengen, bijvoorbeeld indien het gedrag van de Klant of het gedrag van een derde die deze vergezelt onverenigbaar is met het normale gebruik van de ingenomen kookruimte ;
 • schending van enige verplichting die voortvloeit uit deze Algemene Voorwaarden ;
 • insolvabiliteit, faillissement of gerechtelijke reorganisatie, of curatele ;

 

16.2. Aan het einde van het dienstencontract, om welke reden dan ook, verbindt de Klant zich ertoe om :

 • de ruimtes onmiddellijk te verlaten en de kookruimtes in de perfecte nette staat achter te laten, in dewelke hij ze heeft gevonden ;
 • alle redelijke kosten te betalen voor het in originele staat herstellen, inclusief de schoonmaakkosten die overeenstemmen met 40,00 euro per uur ;
 • de eventuele kosten te betalen gelinkt aan schade veroorzaakt door zijn schuld of door toedoen van derden die hem vergezellen ;
 • een schadevergoeding te betalen voor alle eventuele kosten, verlies en schade die de stopzetting veroorzaakt.

 

16.3. De Klant aanvaardt om een volmacht te geven aan Co-oking zodat elke schade prioritair door middel van nog openstaande reserveringscredits betaald worden, ten bedrage van de schade en de gemaakte kosten.

ARTIKEL 17 – VERTROUWELIJKHEID VAN DE GEGEVENS

17.1. Om de privacy van haar Klanten te respecteren, verbindt Co-oking zich ertoe dat de verzameling en de behandeling van persoonlijke informatie gebeurt op de website www.co-oking.be in overeenstemming met de Belgische wetgeving van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

17.2. Conform de wet van 8 december 1992 inzake de privacybescherming ten opzichte van het behandelen van gegevens van persoonlijke aard, zijn de Klanten op de hoogte gebracht dat zij toegang tot en recht op rechtzetting hebben over de informatie over hun persoon. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden op eenvoudig schriftelijk verzoek per post of per e-mail, geadresseerd aan Co-oking.

De verzamelde persoonlijke gegevens zijn uitsluitend bestemd voor het gebruik van de website http ://www.co-oking.be en worden niet doorgegeven aan derden, behalve informatie die noodzakelijk is voor de beveiliging en het verzekeren van de betalingen.

17.3. Co-oking verbindt zich ertoe om alles te doen wat in haar macht ligt om de persoonsgegevens te beschermen, onder andere om te verhinderen dat ze vervormd, beschadigd of doorgegeven worden aan onbevoegde derden.

17.4. Co-oking kan de persoonsgegevens van Klanten vrijgeven op aanvraag van een juridische autoriteit of te goeder trouw als zij beschouwt dat deze actie noodzakelijk is : om te voldoen aan elke geldende wet of reglementering,

 • om de rechten en de goederen van Co-oking te beschermen of te verdedigen ;
 • en, in extreme omstandigheden, om tussen te komen om de persoonlijke veiligheid van de Klant of het publiek te beschermen

ARTIKEL 18 – VARIA

18.1. De Klanten aanvaarden dat Co-oking hun meldingen stuurt per mail of per post of via elke ander nuttig communicatiemiddel.

18.2. Indien een of meerdere clausules van de Algemene Voorwaarden voor verhuur en diensten nietig of ontoepasbaar zouden verklaard worden, zal de nietigheid of de ontoepasbaarheid de geldigheid of de toepasbaarheid van de andere clausules niet aantasten.

18.3. Het feit dat Co-oking op een bepaald moment zou nalaten om de strikte toepassing van de Voorwaarden te eisen kan niet beschouwd worden als een verzaking van de rechten waarover zij beschikt en zal Co-oking niet verhinderen om de strikte naleving ervan te eisen.

18.4. Het feit dat Co-oking de naleving niet heeft geëist of heeft nagelaten om een van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden voor verhuur en diensten te doen naleven, betekent niet dat zij heeft verzaakt aan de rechten die zij heeft inzake de Algemene Voorwaarden voor verhuur en diensten en tast de geldigheid van het geheel of een gedeelte van vermelde Algemene Voorwaarden niet aan, en brengt ook de uitvoering van het recht van Co-oking om de acties te nemen die zich opdringen niet in het gedrang.

18.5. De bijzondere voorwaarden hebben voorrang op de Algemene Voorwaarden voor verhuur en diensten.

ARTIKEL 19 – TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

19.1. Deze Algemene Voorwaarden voor verhuur en diensten worden beheerst door het Belgisch recht.

19.2. De partijen trachten om elk eventueel geschil of conflict dat hen tegenover elkaar zou plaatsen volgend op de uitvoering van de Algemene Voorwaarden voor verhuur en diensten in der minne te regelen.

19.3. In geval van geschil inzake de interpretatie en de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

CO-OKING nieuwsbrief

Voor-en achternaam (verplicht)

Email (verplicht)

Bent u een mens (verplicht)