Beleid inzake bescherming van de persoonsgegevens

Artikel 1 – ALGEMEEN

Het onderhavige beleid is van toepassing op de persoonsgegevens de we over u verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website co-oking.be.

Door onze website co-oking.be te bezoeken of door ons uw gegevens te bezorgen, via eender welk kanaal, aanvaardt u de bepalingen die volgen.

Indien u deze bepalingen niet aanvaardt, vragen wij u om onze website niet te gebruiken en uw gegevens niet door te geven.

Het staat u volledig vrij om ons uw gegevens niet door te geven. In dat geval aanvaardt u echter om niet te genieten van de volledige zichtbaarheid en van ander voordelen die ons bedrijf voorstelt, onder andere via onze website co-oking.be.

Artikel 2 – CONTACTGEGEVENS VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Co-oking BVBA, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Keizer Karelstraat 49, 1000 Brussel (België), ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer BE0553484275 in het rechtspersonenregister van het Belgisch rechtsarrondissement Brussel Hoofdstad, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens (hierna « gegevens » genoemd) die u ons rechtstreeks aanlevert op onze website co-oking.be.

Artikel 3 – VERZAMELDE GEGEVENS

3.1. De gegevens die we rechtstreeks bij u verzamelen

Deze gegevens kunnen de gegevens van privépersonen bevatten die u ons doorgeeft, waaronder uw naam, uw voornamen, privéadres, vast telefoonnummer, nummer van uw smartphone en uw e-mailadres.

3.2 De gegevens die we verzamelen terwijl u op onze site surft

Onze site maakt gebruik van « cookies ». Door het gebruik van onze website stemt u in om cookies te ontvangen op uw computer, tablet of smartphone. Cookies zorgen ervoor dat wij u een optimale surfervaring op onze site kunnen bieden (deze helpen ons bijvoorbeeld om uw voorkeuren tijdens een vorig bezoek te onthouden).

Indien u meer informatie wenst over deze technologieën en over uw rechten in dit verband, nodigen we u uit om ons « Cookiesbeleid » te raadplegen dat eveneens op onze website gepubliceerd is.

Co-oking BVBA, BTW BE0553484275
Keizer Karellaan 49, 1000 Brussel (België). +32 2 223 10 37- contact(at)co-oking.be

Artikel 4 – GEBRUIKSDOELEINDEN VAN UW GEGEVENS

Co-oking gebruikt uw gegevens (foto’s inbegrepen) voor commerciële doeleinden bij bestaande of mogelijke klanten. Co-oking verwerkt uw gegevens alleen voor zover noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Artikel 5 – JURIDISCHE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING

De juridische grondslag voor deze verwerking is gebaseerd op de bepalingen van de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming, hetzij met uw akkoord tot verwerking van uw gegevens voor doeleinden vermeld onder punt 4 en/of indien noodzakelijk voor deze verwerking bij de uitvoering van een contract waarin u partij bent of bij de uitvoering van precontractuele maatregelen op uw verzoek genomen worden.

Artikel 6 – DOORGEVEN AAN DERDEN

We verkopen noch verspreiden de gegevens die we over u verzamelen aan derden, op welke manier dan ook.

In het kader van de uitoefening van onze diensten kunnen we bepaalde van onze opdrachten geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan onderaannemers die contractueel gebonden zijn aan ons.

Co-oking eist van zijn onderaannemers dat ze de regelgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens respecteren en dat deze onderaannemers voldoende garanties kunnen bieden wat betreft het in praktijk brengen van gepaste technische en organisatorische maatregelen, zodat de verwerking beantwoordt aan de vereisten van de wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens, en dat zij de bescherming van uw rechten garanderen.

Artikel 7 – UW RECHTEN

7.1 Inzagerecht

U heeft het recht om op elk moment en gratis uw gegevens te consulteren, door een mail te sturen naar contact(at)co-oking.be of een brief naar het adres van onze maatschappelijke zetel.

7.2 Rechtzettingsrecht

U heeft het recht om te eisen dat incorrecte gegevens rechtgezet worden en dat ongepaste of overbodig geworden gegevens geschrapt worden door een e-mail te sturen naar contact(at)co-oking.be of door ons een schriftelijk verzoek te sturen per post naar het adres van onze maatschappelijke zetel.

We vestigen uw aandacht op het feit dat u op elk moment gehouden bent aan het checken van de juistheid van de gegevens die u ons verstrekt.

Co-oking BVBA, BTW BE0553484275
Keizer Karellaan 49, 1000 Brussel (België). +32 2 223 10 37- contact(at)co-oking.be

7.3 Recht om vergeten te worden

Wanneer u wenst dat uw gegevens niet langer worden verwerkt en dat u beantwoordt aan de voorwaarden om zich op het recht tot wissen te beroepen, zullen we uw gegevens schrappen uit de Co-oking databases.

Deze verwijdering vindt plaats binnen de maand na de kennisgeving van uw verzoek, tenzij het behoud ervan noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of de vaststelling of uitoefening van de verdediging van rechten in de rechtbank.

7.4 Recht op overdraagbaarheid

Voor zover dit nodig is, zal u eveneens recht hebben om uw gegevens over te dragen, conform de onderhevige wetten inzake de bescherming van gegevens.

7.5 Recht van bezwaar

U beschikt over het recht om u te verzetten tegen elk gebruik van uw gegevens voor prospectiedoeleinden. U kan uw bezwaarrecht gebruiken ofwel door middel van automatische procedures of, indien deze ontbreken, door een mail hiertoe te sturen naar het e-mailadres contact(at)co-oking.be

7.6 Recht op inperking van de verwerking

Tenslotte heeft u het recht om van Co-oking de inperking van de verwerking van uw gegevens te bekomen, conform de toepasselijke wetten inzake bescherming van de gegevens.

Artikel 8 – DUUR BEWARING VAN UW GEGEVENS

We bewaren uw gegevens gedurende de periode dat de precontractuele maatregelen uitgevoerd worden, en indien nodig gedurende de hele periode dat u lid bent van Co-oking vermeerderd met een duur van 5 (vijf) jaar vanaf de datum van kennisgeving, indien u ons informeert van uw beslissing om niet langer lid te willen zijn.

Artikel 9 – VEILIGHEID

We hebben aangepaste veiligheidsregels opgesteld op technisch en organisatorisch vlak om de vernieling, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegelaten toegang, de incidentele communicatie naar derden, net als elke andere niet-toegelaten verwerking van de gegevens.

Artikel 10 – VERANTWOORDELIJKHEID

De verantwoordelijkheid van Co-oking wordt beperkt tot directe schade, met uitsluiting van alle indirecte schade. Co-oking kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor schade die gekend staat als indirect zoals, zonder dat deze lijst exhaustief is, verlies van gegevens, financieel of commercieel verlies, verlies van inkomsten, verhoging van algemene kosten, verstoring van de planning.

Co-oking BVBA, BTW BE0553484275
Keizer Karellaan 49, 1000 Brussel (België). +32 2 223 10 37- contact(at)co-oking.be

Co-oking kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade die veroorzaakt wordt door een onrechtmatige manipulatie door derden op de gegevens (diefstal van gegevens, virus, phishing of andere IT-inbreuken).

Indien Co-oking aansprakelijk zou worden gesteld, dan is deze beperkt tot het bedrag van uw jaarlijkse bijdrage.

We houden er eveneens aan om u te melden dat de links naar de website co-oking.be hyperlinks en ander referenties naar ander sites kunnen bevatten die wij niet beheren noch controleren en op welke de onderhavige bepalingen niet van toepassing zijn. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites noch voor de door hen voorgestelde aanbiedingen, producten en diensten. We raden u aan om de regels inzake bescherming van het privéleven aandachtig te lezen op elke site die u bezoekt, gezien deze kunnen verschillen van de onderhavige regels.

Artikel 11 – IN GEVAL VAN GESCHIL

Indien u van mening bent dat wij niet tegemoetkomen aan onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen, verzoeken wij u om ons te contacteren per mail op het adres contact(at)co-oking.be. We doen al het mogelijke om uw vragen te beantwoorden.

Elke schuldvordering, klacht of bezwaar wordt gericht aan het adres van de exploitatiezetel van Co-oking.

Artikel 12 – CONTROLE AUTORITEIT

Ingeval ons antwoord u geen voldoening geeft, kunt u zich bovendien richten aan de bevoegde Belgische autoriteit :

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit– Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00 +32 (0)2 274 48 35

commission(at)privacycommission.be

Artikel 13 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTERLIJKE INSTANTIE

Deze bepalingen worden beslist, geïnterpreteerd en uitgevoerd conform de Belgische wetgeving, het enige toepasbaar recht ingeval van geschil.

Elk geschil dat niet in der minne kon geregeld worden binnen een termijn die minder dan een maand bedraagt, te tellen vanaf de vaststelling, periode die kan verlengd worden in onderling overleg, kan gedragen worden door de meest gerede partij voor de Rechtbanken en Tribunalen van het Belgisch arrondissement waar ze bevoegd zijn.

Co-oking BVBA, BTW BE0553484275
Keizer Karellaan 49, 1000 Brussel (België). +32 2 223 10 37- contact(at)co-oking.be

Artikel 14 – DATUM VAN INWERKINGTREDING

Dit beleid werd opgemaakt en treedt in werking op 1 oktober 2017. We behouden ons het recht om, naar onze eigen inschatting, delen van dit beleid te veranderen, aan te passen, aan te vullen of weg te laten.

COOKIESBELEID

Ons Cookiesbeleid heeft als doel om u zo duidelijk mogelijk te informeren over de cookies die we gebruiken en hun doel. We nodigen u eveneens uit om ons beleid betreffende de bescherming van privégegevens te lezen om kennis te nemen van de privacyregels die van toepassing zijn op onze website.

Voor meer informatie over ons cookiesbeleid, aarzel niet om ons te contacteren op het adres contact(at)co-oking.be.

Wat is een cookie ?

Een “cookie’ is een klein bestand met cijfers en letters, dat bewaard wordt in uw browser of op de harde schijf van uw computer. Deze cookies bevatten informatie die we gebruiken om uw vragen te verwerken en om onze online diensten te verbeteren.

Waarom gebruiken we Cookies ?

Onze site gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruikersvoorkeuren van die van andere gebruikers van onze site te onderscheiden. Dit stelt ons in staat om u een betere ervaring te bieden tijdens uw bezoek aan onze site en om dit bezoek te verbeteren.

De cookies en gelijkaardige technologieën stellen ons echter niet in staat om systematisch gegevens te verzamelen waarmee we u zouden kunnen identificeren. Ze helpen ons enkel om de werking van onze internetsite te verbeter, om uw interesses te begrijpen en om de relevantie van onze internetsite te evalueren.

Uw instemming

Wanneer u onze site bezoekt, vragen wij u om het gebruik van cookies te aanvaarden. Het staat u vrij om de cookies te aanvaarden of te weigeren. We informeren u echter dat een weigering uw surfervaring op onze site kan bemoeilijken, of zelfs onmogelijk maken indien het functionele cookies betreft.

Welke keuze u ook maakt, u kan deze steeds aanpassen door op de hyperlink « Cookies » te klikken. Deze link bevindt zich onderaan elke pagina van onze site.

Meer informatie over de cookies

Indien u meer wenst te weten over de cookies, en bijvoorbeeld wil zien welke cookies opgeslagen zijn en hoe u die kan beheren en verwijderen, vindt u alle informatie op de volgende website : http ://www.allaboutcookies.org/

CO-OKING nieuwsbrief

Voor-en achternaam (verplicht)

Email (verplicht)

Bent u een mens (verplicht)